Wi-Fi lahendused

WiFi

CSC Telecom pakub Wi-Fi lahendusi, mis tagavad ettevõtte töötajatele, klientidele ja külastajatele pääsu internetti. Wi-Fi-lahendus tagab internetiühenduse igale arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kasutajale.

 

Saada päringAvalikud Wi-Fi võrgud

Juhtmeta internet, millele on juurdepääs igal külastajal (parooliga või paroolita). Pakume lahendusi erineva suuruse ja võrgukoormusega ettevõtetele, aga ka erilahendusi sellistele suure kasutajate arvuga kohtadele nagu kaubanduskeskused, koolid, raamatukogud jne.

Privaatsed Wi-Fi võrgud

Võrgud ettevõttesiseseks kasutamiseks, millele on juurdepääs ainult töötajatele teadaoleva parooliga. CSC Telecom lahendused tagavad kõigi juhtmeta internetti kasutavate seadmete täisväärtuslikuks tööks vajaliku andmeedastuse kvaliteedi.