WiFi lahendused

"sõltuvalt ettevõtte suurusest, äri spetsiifikast ning kliendi vajadustest, planeerime WiFi võrku ning leiame kõige sobivama lahenduse"

Seotud teenused:

Kontori WiFi lahendused

CSC Telecom pakub Wi-Fi lahendusi, mis tagavad ettevõtte töötajatele, klientidele ja külastajatele pääsu internetti. Wi-Fi-lahendus tagab internetiühenduse igale arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kasutajale.

Avalikud WiFi võrgud

Juhtmeta internet, millele on juurdepääs igal külastajal (parooliga või paroolita). Pakume lahendusi erineva suuruse ja võrgukoormusega ettevõtetele, aga ka erilahendusi sellistele suure kasutajate arvuga kohtadele nagu kaubanduskeskused, koolid, raamatukogud jne.

Ettevõttesisesed WiFi võrgud

Võrgud ettevõttesiseseks kasutamiseks, millele on juurdepääs ainult töötajatele teadaoleva parooliga. CSC Telecom lahendused tagavad kõigi juhtmeta internetti kasutavate seadmete täisväärtuslikuks tööks vajaliku andmeedastuse kvaliteedi.

Wi-Fi võrkude planeerimine ja rajamine:

  • Kliendi ruumide ülevaatus ja Wi-Fi alusjaamade arvu kindlaksmääramine.
  • Wi-Fi-seadmete paigutuse kindlaksmääramine.
  • Wi-Fi seadmete konfigureerimine.
  • Juhtmeta interneti täisväärtuslikku töötamist tagavate seadmete paigaldamine.
  • Wi-Fi seadmete tehniline teenindamine.